หมายเลขภายใน มจร วิทยาเขตสุรินทร์

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ของ วิทยาเขตสุรินทร์  โทร. 044-142-107 (กดต่อ)ภายในดังนี้

 • รองอธิการบดี   โทรศัพท์ภายใน  312
 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร  โทรศัพท์ ภายใน 313
 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป โทรศัพท์ ภายใน 314
 • งานพระสอนศีลธรรมฯ 315
 • งานหลักสูตร ปศส. 316
 • ห้องเรียน ป.โท 317
 • ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารพระธรรมโมลี 318
 • ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ 319
 • ศูนย์บัณฑิตศึกษา ชั้น 3 ป.โท.  320
 • ห้องเรียน ป.โท ห้อง2  โทร. 321
 • ผอ.สน.วิทยาเขตสุรินทร์ 300
 • ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร3พระธรรมโมลี 301
 • งานธุรการ  302
 • งานบุคคล 303
 • งานการเงิน 304
 • งานบัญชี  305
 • งานพัสดุ  307
 • รองผอ.สนง.วิทยาเขต (หอมหวล) 309
 • รองผอ.สนง.วิทยาเขต (พลนภัส) 311
 • กลุ่มงานห้องสมุด (เพ็ญศรี) 200
 • ผอ.วิชาการ (พระศรีวิสุทธิคุณ) 201
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ(ชนาภา)สำนักวิชาการ 202
 • ผอ.สำนักงานบริหารวิชาการ (ไชยรัตน์) 203
 • ห้องประกันคุณภาพ (เขมกร) 204
 • สาขขาวิชารัฐศาสตร์ 102
 • สาขาวิชาหลักสูตร 101
 • วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ 100
 • สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ชั้น3) 103
 • ห้องควบคุมระบบเครือข่าย (ห้อง 135 พระครูสิริธรรมฯ) 104

phone_0003