คำสั่งที่ 47/2559 แต่งตั้ง อ.ที่ปรึกษาฯ สาขาวิชาพระพุทธฯ

คำสัง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
2016-06-10-0001